Anunțuri

Anunț de participare – Achiziția publică de execuție de lucrări: „Construire clădire administrativă, fântână, bazin vidanjabil, branșament electric în sat Jacota, comuna Vulturești, județul Suceava”

Anunț de participare – Achiziția publică de execuție de lucrări: „Construire clădire administrativă, fântână, bazin vidanjabil, branșament electric în sat Jacota, comuna Vulturești, județul Suceava”

Anunț de participare – Privind achiziţia publică de execuție de lucări.

TITLU PROIECT: „CONSTRUIRE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, FÂNTÂNĂ, BAZIN VIDANJABIL, BRANȘAMENT ELECTRIC ÎN SAT JACOTA, COMUNA VULTUREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”

Proiect finanțat integral din bugetul local.

Date de identificare autoritate contractantă: UAT Comuna Vulturești, cu sediul în sat Pleșești nr.12, comuna Vulturești, județul Suceava, cod poștal: 727627, CUI: 4326868, telefon/fax: 0230 538497, e-mail: vulturestisuceava@yahoo.com. Intenționează să achiziționeze direct execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Construire clădire administrativă, fântână, bazin vidanjabil, branșament electric în sat Jacota, comuna Vulturești, județul Suceava”.

Tip anunț: achiziție directă

Denumire contract: Execuție de lucrări la obiectivul de investiții: „Construire clădire administrativă, fântână, bazin vidanjabil, branșament electric în sat Jacota, comuna Vulturești, județul Suceava”

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Sursa de finanțare: Bugetul local al Comunei Vulturești

Durata contractului: durata de execuție a contractului este de 6 luni de la constituirea garanției de bună execuție și emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Valoarea estimată a contractului: 613.760,79 lei fără TVA, defalcat astfel:

  • Capitolul 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 56.936,04 lei fără TVA;
  • Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 26.281,69 lei fără TVA;
  • Capitolul 4.1 Construcții și instalații: 485.290,16 lei fără TVA;
  • Capitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 40.000 lei fără TVA;
  • Capitolul 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 5.252,90 lei fără TVA.

Cod CPV: 45210000-2 lucrări de construcție de clădiri (Rev.2)

Garanția acordată lucrării: 36 de luni

Valabilitatea ofertei: 60 de zile

Moneda în care se va transmite oferta de preț: RON

DESCRIEREA CONTRACTRULUI

Condiții de participare: Operatori economici de profil cu experință în domeniu

Tipul de lucrări si activitățile ce se vor desfășura pentru realizarea contractului de lucrări se regăsesc în documentația de atribuire pusă la dispoziție de către autoritatea contractantă, în format online.

Operatorii interesați își pot depune oferta, în plic închis, la sediul autorității contractante Comuna Vulturești. Redactarea ofertei se va realiza in limba română.

Oferta financiară va fi exprimată în lei (fără TVA), reprezentând prețul total al lucrărilor.

Autoritatea contractantă va iniția achiziția directă utilizând catalogul SEAP cu operatorul care va respecta toate cerințele și criteriile prevăzute în documentația prezentei proceduri.

Procedura de achiziție a prezentului anunț de participare se va realiza în conformitate cu prevederile legale al Legii 98/2016, utilizând Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) și cu respectare ÎN TOTALITATE  a documentației de atribuire a contractului.

Data până la care se pot depune ofertele la sediul autorității contractante este: 20.02.2024 ora 14:00 

Informații detaliate privind condițiile de elaborare a ofertei și alte informații relevante se vor regăsi în cadrul documentației de atribuire.

Eventuale clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin e-mail: achizitiipublice.vulturesti@gmail.com

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau  care nu îndeplinesc condițiile impuse vor fi excluse din evaluare.

Previous Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat în data de 13.02.2024

Despre

Monitorul Local

© 2023 Comuna Vulturești | Site realizat de Solutions Development Group

Sari la conținut